منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentafameng.com10/31/2020 4:12:35 AMfaطراحی و احیای سیستم حفاظت کاتدی در منطقه سیری1394/08/24http://www.afameng.com/fa/News/item/اخبار/57/طراحی و احیای سیستم حفاظت کاتدی در منطقه سیری1394/08/24کاهش ٦٠ درصدی مصرف انرژی با استقرار استاندارد مدیریت انرژی1394/08/24http://www.afameng.com/fa/News/item/اخبار/56/کاهش ٦٠ درصدی مصرف انرژی با استقرار استاندارد مدیریت انرژی1394/08/24سرازیر شدن سرمایه‌گذاران خارجی به ایران1394/08/24http://www.afameng.com/fa/News/item/اخبار/55/سرازیر شدن سرمایه‌گذاران خارجی به ایران1394/08/24